Služby

Naša advokátska kancelária ponúka právnu pomoc najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • právo obchodných spoločností, vytváranie a komplexná správa akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností, združení, atď.
 • obchodné právo, právo obchodných zmlúv
 • pracovné právo vrátane kolektívneho vyjednávania
 • stavebné právo, územné , stavebné a kolaudačné povolenia
 • finančné nástroje - zmenky, šeky, dlhopisy, atď.
 • právo cenných papierov
 • právo duševného vlastníctva vrátane ochrany obchodného tajomstva, patentov, ochranných známok, autorského práva, dizajnov, licencií atď.
 • právo hospodárskej súťaže, zmluvy obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužitie dominantného postavenia, koncentrácie, oznámenia Protimonopolnému úradu
 • nekalé obchodné praktiky
 • právo nehnuteľností, investície „greenfield“ aj „brownfield“ , vyvlastnenie
 • právo životného prostredia, dôsledky a zodpovednosť za znečistenie
 • obchodné spory vrátane zastupovania v konaní pred Najvyšším súdom a Ústavným súdom
 • rozhodcovské konanie v obchodných sporoch na Slovensku a v zahraničí
 • konkurzné a reštrukturalizačné / vyrovnacie konanie, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, nadobudnutie majetku dlžníka
 • štátna pomoc
 • problematika WTO (antidumping, ochranné opatrenia pri dovoze)
 • poradenské služby pre konateľov, členov predstavenstva a členov dozornej rady, výkonných riaditeľov a generálnych riaditeľov
 • právne predpisy orgánov samosprávy - obce, samosprávne kraje
 • ekonomická kriminalita (kriminalita tzv. „bielych golierov“), vymáhanie náhrady škody

Spolu s našimi partnermi poskytujeme služby aj v oblasti daní a daňového konania

Náš tím

JUDr. Rastislav Masnyk, MBA

obchodné právo, právo obchodných spoločností, realitná činnosť

JUDr. Helena Garamszegiova

obchodné právo, občianske právo, rodinné právo

JUDr. Tomáš Zaleta

obchodné právo, právo v oblasti nehnuteľností, pracovné právo

JUDr. Zuzana Gimerová

obchodné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo

JUDr. Ivana Vaculčiaková

obchodné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo

Ing. Mgr. Mária Rychvalská

občianske právo, rodinné právo, právo v oblasti nehnuteľností

O nás

Sme slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v Košiciach (metropole východného Slovenska). Naše služby využilo už viac ako 100 zahraničných investorov pôsobiacich prevažne v oblasti východného a stredného Slovenska, rovnako ako aj viacero domácich podnikateľských subjektov.

 

Špecializujeme sa na oblasti obchodného a občianskeho práva, práva obchodných spoločností, právo nehnuteľností, súťažné právo a pracovné právo.

 

Slovenský právny poriadok prešiel od začiatku 90tych rokov 20. storočia zásadnými zmenami. Socialistický právny poriadok bol nahradený niekoľkými "vrstvami" prechodných právnych predpisov. Neskôr boli tieto prechodné právne predpisy nahradené legislatívou obdobnou legislatíve západnej Európy.

 

Uvedené roky hlbokých zmien a konsolidácie právneho poriadku sme strávili pomáhajúc zahraničným investorom zriaďovať a spravovať ich podnikateľské činnosti na Slovensku, ako aj asistujúc viacerým slovenským obchodným spoločnostiam.

 

Počas našej činnosti sme nadobudli bohaté skúsenosti potrebné pre pomoc domácim, ako aj zahraničným investorom. Vybudovali sme aj sieť spolupracovníkov a partnerov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Z tohto dôvodu môžeme ponúknuť odborné služby na miestnej, štátnej i medzinárodnej úrovni.

Blog

Prezrite si našu galériu

Priestory našich kancelárií, fotografie zo zasadnutí a mnoho ďalšieho...

Kontakt

Zasielanie noviniek na e-mail:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Kancelária

Ťahanovské riadky 25
040 01 Košice
Slovenská republika

Tel: +421 55 7287 274