Koniec zverejňovania obmedzení konať za spoločnosť a výmaz neaktívnych podnikov z obchodného registra

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk & JUDr. Ivana Vaculčiaková, 24.07.2021

Koniec zverejňovania obmedzení konať za spoločnosť a výmaz neaktívnych podnikov z obchodného registra

Koniec zverejňovania obmedzení konať za spoločnosť a výmaz neaktívnych podnikov z obchodného registra

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať sa do Obchodného registra nezapisuje a obmedzenia upravené v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti nie sú účinné voči tretím osobám. Ak zostanú štatutárne orgány nečinné a návrh na potvrdenie alebo zmenu údajov podnikov a organizačných zložiek nepodajú, registrový súd tieto organizačné zložky z Obchodného registra vymaže.

  • JUDr. Rastislav Masnyk

Obmedzenie štatutárneho orgánu zaväzovať obchodné spoločnosti.  

V zmysle Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike, každá obchodná spoločnosť alebo družstvo koná štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ alebo člen predstavenstva, ktorý je do funkcie ustanovený príslušným orgánom (valné zhromaždenie, členská schôdza a pod.).  

Oprávnenie štatutárneho orgánu konať v mene obchodnej spoločnosti stanovuje primárne priamo zákon. Spoločnosť však vo svojich zakladajúcich dokumentoch či stanovách môže dodatočne obmedziť konanie štatutárneho orgánu napr. v podobe zavedenia predchádzajúceho súhlasu iného orgánu spoločnosti s určitým typom obchodných transakcií. Podrobnejšie je možné obmedzenia štatutára vymedziť tiež v zmluve o výkone funkcie štatutárneho orgánu uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom jej štatutárneho orgánu.  

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu sa vymedzuje buď ako samostatné konanie alebo ako spoločné konanie dvoch alebo viacerých členov štatutárneho orgánu spoločnosti.  

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať sa do Obchodného registra nezapisuje. Obmedzenia upravené v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti či v zmluve o výkone funkcie nie sú účinné voči tretím osobám. Znamená to teda, že ak člen štatutárneho orgánu poruší obmedzenia upravené v interných dokumentoch spoločnosti (napr. uzatvorí zmluvu s predmetom plnenia nad povolený limit), spoločnosť je takýmto úkonom viazaná. Dôsledkom takéhoto konania štatutára je vyvodenie jeho zodpovednosti voči spoločnosti.   

V prípade, že obchodné spoločnosti majú v rozpore s vyššie uvedeným v Obchodnom registri Slovenskej republiky zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu (právne predpisy to pred 01.10.2020 umožňovali), sú povinné zosúladiť zápis v Obchodnom registri najneskôr do 30. septembra 2021.  

Potvrdenie údajov o podnikoch a organizačných zložkách právnických osôb 

Iná povinnosť podať návrh na potvrdenie údajov zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej republiky v lehote do 30. septembra 2021 sa týka právnických (slovenských aj zahraničných) osôb, ktoré majú zriadené  podniky resp. organizačné zložky, a ktoré sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

V zmysle novely zákona o obchodnom registri účinnej od 01.10.2020, príslušné štatutárne orgány sú povinné podať návrh na zápis, ktorým potvrdia už zapísané údaje o podniku resp. organizačnej zložke. Ak došlo k zmene sú povinné alebo podať návrh, ktorým navrhnú zmenu zapísaných údajov.  

Ak zostanú štatutárne orgány nečinné a návrh na potvrdenie alebo zmenu údajov nepodajú, registrový súd tieto organizačné zložky z Obchodného registra vymaže. Pred samotným výmazom bude zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vyhotovený zoznam zapísaných osôb, ktoré majú byť vymazané a tento zoznam bude zverejnený po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Autori: JUDr. Rastislav Masnyk & JUDr. Ivana Vaculčiaková

Masnyk Legal s.r.o.

Naša advokátska kancelária poskytuje služby slovenským a zahraničným klientom najmä v oblasti východného a stredného  Slovenska (Košický, Prešovský, Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj).

Poskytujeme služby v oblasti obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností, hospodárskej súťaže, duševného vlastníctva, konkurzného práva a ďalších právnych oblastí.

Naša kancelária  pomáha klientom pri štruktúrovaní transakcií, ich zabezpečení, obrane ich práv a vymáhaní záväzkov iných strán.

Zastupujeme záujmy klientov aj v súdnych a správnych konaniach.

Ponúkame tiež podporu pre každodenné riadenie spoločností.

Ponúkame služby v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, portugalčine, ruštine a maďarčine.

Služby našim klientom poskytujeme od roku 2002.