Zmluvná sloboda, sloboda konania podnikateľov a ochrana hospodárskej súťaže

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk  JUDr. Alena Gregova, 02.09.2021

Zmluvná sloboda, sloboda konania podnikateľov a ochrana hospodárskej súťaže

Zmluvná sloboda, sloboda konania podnikateľov a ochrana hospodárskej súťaže

Zákon len príkladom vymedzuje zakázané dojednania - právo je úzko prepojené s ekonómiou, trhy podliehajú vývoju, preto nie je možné všetky prípady zákazu presne vymedziť. Takéto dohody a konania sú zakázané a trestané. Sankcie môžu predstavovať až 10 % celosvetového obratu podnikateľa za každé jedno porušenie.

Od 1. júna 2021 je účinný nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 187/2021 Z. z.).  Zákon upravuje, okrem iného, aj formy nedovoleného obmedzovania súťaže, medzi ktoré patria: 1. Dohody obmedzujúce súťaž 2. Zneužívanie dominantného postavenia 

1. Dohoda obmedzujúca súťaž

Zákon pod takouto dohodou chápe i. dohodu medzi podnikateľmi, ii.  zosúladený postup podnikateľov alebo iii. rozhodnutie združenia podnikateľov, ktorých následkom je obmedzovanie hospodárskej súťaže. 

Zákon len príkladom vymedzuje zakázané dojednania. Právo je úzko prepojené s ekonómiou, trhy podliehajú vývoju, preto nie je možné všetky prípady zákazu presne vymedziť.  

Pôjde o obmedzujúcu dohodu ak obsahuje napr.:

  • priame alebo nepriame určenie cien tovaru
  • záväzok obmedzenia alebo kontroly výrobku, odbytu, technického rozvoja alebo investícií (napr.  záväzok nepredávať určitým zákazníkom alebo na určitých územiach, obmedzenie dodávkových objemov)
  • rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania
  • záväzok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky,
  • podmienku uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo inak nesúvisia. 

Takáto dohoda je zakázaná a je trestaná. Sankcie môžu predstavovať až 10 % celosvetového obratu podnikateľa za každé jedno porušenie. 

Dohoda, ktorá by obsahovala niektoré z týchto dojednaní nie je platným právnym úkonom. Ak sa však časť právneho úkonu, ktorá obsahuje takéto dojednanie dá od zvyšku právneho úkonu oddeliť, neplatná bude iba táto časť, pričom zvyšok ostane v platnosti. 

Výnimku zo zákazu predstavuje, ak účinok dohody je len zanedbateľný, teda ak trhové podmienky podnikateľov účastných dohody neprekračujú tzv. prahové hodnoty, ktoré stanovuje vyhláška Protimonopolného úradu SR.

2. Zneužívanie dominantného postavenia 

Dominantným postavením je také postavenie podnikateľov, ak títo nie sú vystavení podstatnej súťaži a môžu sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu správať nezávisle.  

Aj tu zákon len príkladom vymedzuje, čo sa považuje za zneužitie dominantného postavenia na relevantnom trhu. Ide napr. o:

  • priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných obchodných podmienok,
  • uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení,
  • viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia.  

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané a je trestané. Sankcie môžu predstavovať až 10 % celosvetového obratu podnikateľa za každé jedno porušenie. 

Zneužitie dominantného postavenia môže byť buď vykorisťovateľskej alebo vylučovacej povahy. O vylučovacie zneužitie ide napr. vtedy, ak sa napr. zabraňuje vstupu/zotrvaniu konkurentom na trhu (napr. predátorská cenotvorba, stláčanie marže, odmietnutie dodávok, atď.). 

O vykorisťovanie ide vtedy, ak vedie k priamemu poklesu prospechu spotrebiteľa tým spôsobom, že sa odoberá  spotrebiteľom prospech, ktorý by v prípade efektívnej hospodárskej súťaže mohli získať (napr. účtovanie neprimerane vysokých cien).  

Podnikatelia by mali dôsledne dbať na riadnu úpravu a zákonný obsah svojich zmluvných pomerov a konania, ak sa chcú vyhnúť relatívne prísnym sankciám.

Autori: JUDr. Rastislav Masnyk & JUDr. Alena Gregova