Zákon o elektronických komunikáciách:

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 31.03.2022

Zákon o elektronických komunikáciách: priamy marketing a nevyžiadaná komunikácia
PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Zákon o elektronických komunikáciách:

priamy marketing a nevyžiadaná komunikácia

07/03/2022

V zmysle zákona je predpokladom vykonávania priameho marketingu udelenie predchádzajúceho súhlasu účastníka/užívateľa, pričom tento súhlas pritom musí spĺňať náležitosti podľa nariadenia GDPR. Zákon zavádza novinku – tzv. zoznam "zakázaných" telefónnych čísel, pričom do tohto zoznamu sa každý užívateľ / účastník bude môcť bezplatne zapísať.

S účinnosťou od 1.2.2022 je na Slovensku účinný zákon o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon úplne nahrádza pôvodný zákon o elektronických komunikáciách z roku 2011. Novým zákonom sa najmä transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2018 /1972 z decembra 2018, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.

Cieľom slovenského zákona je zabezpečiť rozvoj odvetvia elektronických komunikácií a prístup ku kvalitným, cenovo prijateľným a bezpečným službám a sieťam a tiež zabezpečiť ochranu koncových užívateľov v odvetví elektronických komunikácií. Cieľom zákona je tiež podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž, budovanie vysokokapacitných sietí a rozvoj trhu.

Právna úprava je pomerne rozsiahla. Predmetom tohto príspevku je predovšetkým poukázať na zmeny, ktoré zákon priniesol v oblasti priameho marketingu, nevyžiadanej komunikácie a používania súborov cookies.

Zákon zaviedol definíciu tzv.  priameho marketingu (ktorá doteraz v právnej úprave chýbala). Priamym marketingom sa  rozumie akákoľvek prezentácia tovarov alebo služieb v písomnej alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby užívateľom / účastníkom.

Na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, elektronickej pošty a služby krátkych správ len s predchádzajúcim súhlasom účastníka/užívateľa.

V zmysle zákona je teda predpokladom vykonávania priameho marketingu udelenie predchádzajúceho súhlasu účastníka/užívateľa. Tento súhlas pritom musí po novom spĺňať náležitosti podľa nariadenia GDPR.  Osoba, ktorej bol takýto súhlas udelený, je povinná uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný súhlas účastníka/užívateľa, po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu. Osoba vykonávajúca priamy marketing je už pri získavaní súhlasu  povinná informovať o spôsobe, akým je možné súhlas jednoducho odvolať.

V súvislosti s ochranou súkromia a osobných údajov konečných užívateľov zákon v oblasti marketingu formou volaní zavádza novinku – tzv. zoznam ,,zakázaných“ telefónnych čísel. Do tohto zoznamu sa každý užívateľ / účastník bude môcť bezplatne zapísať. Osoba, ktorá vykonáva priamy marketing bude povinná vždy overiť, či sa dané telefónne číslo nachádza v zozname a až keď zistí, že účastník v tomto zozname nie je uvedený, môže ho za účelom priameho marketingu kontaktovať. Pre  úplnosť dodávame, že hoc je samotný zákon účinný už od 1.2.2022, tento zoznam bude fungovať až od 1.11.2022.

Už podľa predchádzajúcej právnej úpravy platilo, že zákaz priameho marketingu sa neuplatňoval v prípade, ak išlo o bývalého alebo existujúceho zákazníka, ktorý si už sám túto komunikáciu vyžiadal  a neodhlásil sa (nevyužil tzv. opt-out právo). Nový zákon uvoľňuje reštrikcie v oblasti priameho marketingu, keď zavádza ďalšiu výnimku zo zákazu priameho marketingu, ktorou je zasielanie informácií elektronickou poštou pre fyzické osoby – podnikateľov (teda tzv. samostatne zárobkovo činné osoby) a právnické osoby na ich už zverejnené kontaktné údaje.

Zákon priniesol zmenu aj v oblasti získavania a ukladania informácií uložených v tzv. koncových zariadeniach užívateľov, teda ukladania tzv. cookies súborov. Je treba odlíšiť tie cookies, ktoré sú  bezpodmienečne potrebné na poskytovanie konkrétnej služby, ktorú užívateľ vyslovene požaduje a všetky ostatné cookies (napr. analytické a pod.) V prípade iných ako nevyhnutných cookies je treba vyžiadať od užívateľa súhlas v zmysle zákona.

AutoriJUDr. Rastislav Masnyk JUDr. Ivana Vaculčiaková