Zákon o elektronických komunikáciách – používanie tzv. cookies

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 11.05.2022

Zákon o elektronických komunikáciách – používanie tzv. cookies

Podľa zákona platí, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (počítač, smartfón), je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil na takéto použitie preukázateľný súhlas.
Z vyššie uvedeného pravidla zákon ustanovuje výnimku pre prípad, že jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby, ktorú užívateľ požaduje.

S účinnosťou od 1.2.2022 je na Slovensku účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý úplne nahrádza zákon o elektronických komunikáciách z roku 2011. Novým zákonom sa najmä transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2018 /1972 z decembra 2018, ktorou sa ustanovuje tzv. európsky kódex elektronických komunikácií.

Okrem pravidiel upravujúcich priamy marketing a nevyžiadanú komunikáciu, zákon priniesol zmenu aj v oblasti získavania a ukladania informácií uložených v koncových zariadeniach užívateľov, teda ukladania tzv. cookies súborov.

Zmena je viditeľná aj pre užívateľov webových stránok, a síce vo forme klikania na tlačidlá ,,povoliť“ alebo ,,odmietnuť“ cookies. Pre poskytovateľov webových služieb či aplikácií prináša dôležité povinnosti prispôsobiť a upraviť nastavenia web stránok a aplikácií tak, aby boli v súlade so zákonom.

Podľa zákona platí, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (počítač, smartfón), je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil na takéto použitie preukázateľný súhlas.

Z vyššie uvedeného pravidla zákon ustanovuje výnimku pre prípad, že jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby, ktorú užívateľ požaduje.

V zmysle zákona je treba rozlišovať tie cookies súbory, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovateľa služieb na to, aby bolo možné konkrétnu službu vyžadovanú užívateľom poskytnúť (tzv. nevyhnutné cookies). Nevyhnutné cookies je možné ukladať aj bez súhlasu užívateľa a nemožno ich zo strany užívateľa odmietnuť. Všetky ostatné cookies (napr. reklamné, analytické...)  môže poskytovateľ služby ukladať len s predchádzajúcim, preukázateľným súhlasom užívateľa.

Pre poskytovateľov webových stránok a aplikácií z vyššie uvedeného plynie povinnosť upraviť nastavenia web stránok tak, aby užívateľ mal možnosť vybrať si z možností:

  • akceptovať cookies (vrátane analytických či reklamných),
  • odmietnuť cookies (okrem nevyhnutných – ktorých odmietnutie nie je možné, inak by služba nemohla byť poskytnutá),
  • nastaviť cookies tak, že si užívateľ sám vyberie, ktoré z cookies súborov môžu byť použité a ktoré nie.

Vyššie uvedené podmienky poskytovania informačných služieb sú pre poskytovateľov informačných služieb zmenou. Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy platila domnienka, že za súhlas sa považovalo aj použitie príslušného nastavenia (prednastavenia) webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Táto domnienka však po novom neplatí, preto sa na ňu poskytovatelia informačných služieb už nemôžu odvolávať.