Doménové spory – kolízia doménového mena a ochrannej známky

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 15.11.2022

Doménové spory – kolízia doménového mena a ochrannej známky

Doménové spory – kolízia doménového mena a ochrannej známky


Keďže registrácia domén prebieha na základe princípu priority (first come, first served), teda bez predchádzajúceho prieskumu, vznikajú v súvislosti s registráciou domén spory. Posudzovanie kolízií v súdnom konaní alebo pri alternatívnom riešení doménových sporov závisí od viacerých aspektov, akými sú časová priorita, či existencia dobrej/zlej viery pri registrácii domény.

V súčasnosti sa množia tzv. doménové spory vyplývajúce z kolízie práv viacerých subjektov v dôsledku registrácie doménového mena.

Registráciu domény vykonávajú tzv. doménové autority. Na Slovensku je doménovou autoritou spoločnosť SK-NIC. SK-NIC domény registruje na základe žiadosti a následného uzatvorenia zmluvy o registrácii s držiteľom domény,  alebo s registrátorom domény.  (Registrátorom je osoba, ktorá sprostredkuje pre držiteľa domény registráciu a súvisiace úkony.) Na základe vykonanej registrácie má potom držiteľ domény právo konkrétnu doménu využívať.

V procese registrácie doménových mien nedochádza k posudzovaniu otázky či registrovaná doména neporušuje práva tretích osôb.  V zmluve sa však držiteľ domény zaviaže, že nebude porušovať práva tretích osôb k ochranným známkam, obchodným menám a pod. V zmysle podmienok registrácie tiež žiadateľ podaním žiadosti o registráciu vyhlasuje, že vyvinul všetko úsilie, aby zistil, či doména nebude tieto práva porušovať, a že v prípade ich porušenia sám zodpovedá za ujmu spôsobenú tretím osobám.

Keďže registrácia domén prebieha na základe princípu priority (first come, first served), teda bez predchádzajúceho prieskumu, vznikajú v súvislosti s registráciou domén spory.

Príčinou sporov z doménových mien je kolízia doménového mena s ochrannou známkou, obchodným menom, označením podniku, resp. aj s iným doménovým menom.

V prípade kolízie doménového mena s ochrannou známkou limity ochrany vyplývajú zo slovenského zákona o ochranných známkach.

Podľa zákona, majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku okrem iného napr. :

  • ich vlastné meno a priezvisko alebo adresu, ak je treťou osobou fyzická osoba,
  • označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby.

Vyššie uvedené sa uplatní, ak tretia osoba údaje použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.

Zároveň platí, že majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretia osoba používa v obchodnom styku označenie, ktoré má len miestny dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky a rozsah jeho používania sa nezmenil.

Posudzovanie kolízií v súdnom konaní alebo pri alternatívnom riešení doménových sporov závisí od viacerých aspektov, akými sú časová priorita, či existencia dobrej/zlej viery pri registrácii domény.