Poskytovanie digitálneho obsahu – ochrana spotrebiteľov

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 15.03.2023

Poskytovanie digitálneho obsahu – ochrana spotrebiteľov

V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený osobitný zmluvný typ – zmluva o poskytovaní digitálneho obsahu.

Dôkazné bremeno či boli služby dodané v súlade so zmluvou znáša dodávateľ - dodávateľ (nie spotrebiteľ) je povinný dokázať, že služba bola dodaná.

V Európskom parlamente  bola v roku 2019 prijatá smernica o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (smernica EP a Rady EÚ 2019/770 – „Smernica“).

Cieľom Smernice je  dosiahnuť skutočný jednotný digitálny trh, zvýšiť právnu istotu a zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Za tým účelom by členské štáty mali harmonizovať  ustanovenia svojich právnych poriadkov týkajúce sa zmlúv na dodávanie digitálneho obsahu a digitálnych služieb a prijať potrebnú právnu úpravu.

V susednej Českej republike sa už napr. zaviedol osobitný zmluvný typ – zmluva o poskytovaní  digitálneho obsahu. 

V Slovenskej republike obdobná právna úprava za účelom ochrany spotrebiteľov zatiaľ prijatá nebola. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený osobitný zmluvný typ – zmluva o poskytovaní digitálneho obsahu. V praxi však k poskytovaniu digitálnych služieb samozrejme bežne dochádza. Práva a povinnosti strán môžu byť upravené v písomnej zmluve resp. všeobecných obchodných podmienkach.  

Pojmy ako digitálny obsah či digitálna služba definuje Smernica.  
Digitálnym obsahom sú dáta, ktoré sa vytvoria a dodajú v digitálnej forme. Dodanie digitálnej služby môže byť vykonané jednorazovo – po uzatvorení zmluvy. Dodávanie môže trvať aj priebežne po dlhšiu dobu. 

Digitálnym obsahom môže byť napr. antivírusový systém, počítačové hry alebo napr. tzv. SaaS služba -,,software as a service“,  teda poskytovanie cloudov, grafických nástrojov či aplikácií. 

Smernica upravuje niektoré aspekty poskytovania digitálnych služieb, napr.: 

-    dodávateľ má dodať digitálny obsah alebo službu bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, strany sa však môžu dohodnúť aj inak
   dôkazné bremeno či boli služby dodané v súlade so zmluvou znáša dodávateľ, dodávateľ (nie spotrebiteľ) je  povinný dokázať, že služba bola dodaná
-    podmienky kedy môže poskytovateľ  zmeniť digitálny obsah po jeho zakúpení 
-    rozlišovanie aktualizácií medzi tie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť aplikácie, aktualizácie, ktoré boli vopred dohodnuté a úplne nové vlastnosti a funkcie 

Smernica , ktorá zatiaľ do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná nebola, teda  upravuje viaceré aspekty, na ktoré je vhodné pri dodávaní digitálnych služieb  myslieť. Smernicou sa je vhodné inšpirovať pri tvorbe obsahu relevantných právnych dokumentov. 

AutoriJUDr. Rastislav Masnyk JUDr. Ivana Vaculčiaková