Licencie v IT zmluvách

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 24.08.2023

Licencie v IT zmluvách

Ak rozsah licencie nie je v zmluve osobitne upravený, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Do zmluvy je vhodné výslovne uviesť, či licencia sa vzťahuje aj na zdrojové kódy a súvisiacu dokumentáciu.

Súčasťou IT zmlúv sú často aj licencie – teda súhlas poskytovateľa udelený objednávateľovi na použitie dodaného diela alebo jeho časti. Licenčné zmluvy môžu byť uzatvárané ako osobitný dokument. Často sú však podmienky udelenia licencie dohodnuté aj v zmluvách o spolupráci alebo v zmluvách o dodaní software (SW). 

Licencie a podmienky ich udeľovania sú upravené v zákone č. 185/2015 (autorský zákon) platnom v Slovenskej republike. Autor diela/poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela na základe licenčnej zmluvy, ktorá má obsahovať najmä spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje (alebo spôsob jeho určenia) a odmenu za poskytnutie licencie (alebo spôsob jej určenia). 

Licencia môže byť poskytnutá aj bezodplatne, ak sa na tom obidve zmluvné strany dohodnú.  Prípadne môže byť odplata za licenciu zahrnutá v odmene/cene za dodanie SW alebo poskytnutie IT služieb.

Ak rozsah licencie nie je v zmluve osobitne upravený, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. Účel zmluvy je preto vhodné precízne definovať, aby v budúcnosti z nejasne definovaného účelu nevznikli právne spory.

Z pozície objednávateľa IT služieb, teda nadobúdateľa licencie, je vhodné v záujme právnej istoty v zmluve výslovne uviesť, či je objednávateľ oprávnený  dodané dielo (program, aplikáciu) napríklad:
-    meniť, upravovať a dopĺňať 
-    distribuovať na viacero technických zariadení
-    sprístupňovať dielo tretím osobám.

Taktiež je vhodné do zmluvy výslovne uviesť, či licencia sa vzťahuje aj na zdrojové kódy a súvisiacu dokumentáciu. 

Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak je záujmom strán udelenie výhradnej licencie, je treba to v zmluve výslovne dohodnúť. V prípade výhradnej licencie, nesmie autor udeliť ďalšej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, ani sám dielo používať. 

Je tiež vhodné pamätať (a zmluvne upraviť) aj na:
-    prechod licencie v prípade zániku právnickej osoby- nadobúdateľa (prechod na právneho nástupcu je možné výslovne vylúčiť)
-    udelenie tzv. sublicencie tretej osobe (napr. materskej či sesterskej spoločnosti). 

AutoriJUDr. Rastislav Masnyk JUDr. Ivana Vaculčiaková