Obchodné podmienky pre e-commerce

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk , JUDr. Ivana Vaculčiaková, 30.10.2023

Obchodné podmienky pre e-commerce

Obchodné podmienky pre e-commerce

Prevádzkovateľ e-shopu by nemal zabudnúť na riadne poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, ako aj o tom, kedy naopak od zmluvy nie je možné odstúpiť. V praxi dochádzka k situáciám, kedy spotrebitelia oprávnenie odstúpiť od zmluvy zneužijú a tovar používajú nad rámec potreby jeho bežného odskúšania, čím môže dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru.

Podľa Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike je možné časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Tie musia byť stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. Vypracovať vlastné obchodné podmienky je vhodné najmä pre podnikateľské subjekty, ktoré majú desiatky či stovky klientov a uzatváranie individuálnych zmlúv by bolo nepraktické a nehospodárne.

V sfére e-commerce, kde dochádza k poskytovaniu služieb alebo dodávaniu tovaru na diaľku majú všeobecné obchodné podmienky zásadný význam. Ich obsah sa výrazne líši v závislosti od toho, aké vzťahy upravujú. V prípade keď odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti je obsah všeobecných obchodných podmienok odlišný od obchodných podmienok určených pre vzťahy so spotrebiteľmi. 

Vzťahy so spotrebiteľmi sú pomerne široko regulované normami EU a tiež slovenskou legislatívou. Zákony explicitne neustanovujú pre e–shopy mať vypracované všeobecné obchodné podmienky. Na druhej strane však existuje veľké množstvo  informačných povinností, ktorých nesplnenie môže viesť k sankcii zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tieto informácie môže obchodník kupujúcemu oznámiť ešte pred uzavretím zmluvy práve prostredníctvom obchodných podmienok. S týmito kupujúci následne prejaví súhlas ešte pred odoslaním objednávky.

Medzi základné informačné povinnosti patrí uvedenie informácií najmä: obchodného mena, sídla, registračného čísla, registra, v ktorom je prevádzkovateľ vedený, ale aj o telefónnom čísle či mailovej adrese. Dôležité je tiež uvedenie označenia orgánu dozoru, informovanie o vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, uvedenie platobných a dodacích podmienok. Prevádzkovateľ e-shopu by nemal zabudnúť na riadne poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, ako aj  o tom, kedy naopak od zmluvy nie je možné odstúpiť. V praxi dochádzka k situáciám, kedy spotrebitelia oprávnenie odstúpiť od zmluvy zneužijú a tovar používajú nad rámec potreby jeho bežného odskúšania, čím môže dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru. V takom prípade je vhodné  dôsledky takého zneužitia práva v obchodných podmienkach vopred upraviť.  Priestor na osobitnú úpravu v obchodných podmienkach je napr.  aj prípad, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy tovar v lehote neprevezme. 

Osobitnou kategóriou je informačná povinnosť vo vzťahu k osobným údajom či používaniu tzv. cookies súborov. Aj informácie o právnom základe spracúvania osobných údajov, ich rozsahu a poučenie o právach týkajúcich sa spracúvania  osobných údajov by mali byť súčasťou obchodných podmienok prevádzkovateľov e- shopov. 

AutoriJUDr. Rastislav Masnyk JUDr. Ivana Vaculčiaková