Dočasná ochrana podnikateľa

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk, JUDr. Ivana Vaculčiaková, 08.04.2021

...a jej dopad na zmluvné vzťahy. Udelenie dočasnej ochrany má dopad aj na zmluvné vzťahy.

Zavádza sa pravidlo, ak už pred poskytnutím dočasnej ochrany bol podnikateľ v omeškaní, tak omeškanie pri takýchto záväzkoch nemôže byť dôvodom pre ukončenie zmluvných vzťahov počas trvania dočasnej ochrany.

V súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia COVID -19 na podnikateľské prostredie bol prijatý zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Účelom tejto tzv. dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov, ktoré majú umožniť pokračovať v podnikaní a v konečnom dôsledku priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Dočasnú ochranu poskytuje žiadateľovi príslušný okresný súd na obdobie troch mesiacov (s možnosťou predĺženia na ďalšie tri mesiace), a to na základe žiadosti. Podmienkou na udelenie dočasnej ochrany je splnenie viacerých podmienok daných zákonom.

Udelenie dočasnej ochrany vyvoláva účinky vo sfére konkurzného a exekučného práva. Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii speňažiť veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku, ak sa jedná o pohľadávku spred poskytnutia dočasnej ochrany.

Udelenie dočasnej ochrany má dopad aj na zmluvné vzťahy. Zavádza sa pravidlo, ak už pred poskytnutím dočasnej ochrany bol podnikateľ v omeškaní, tak omeškanie pri takýchto záväzkoch nemôže byť dôvodom pre ukončenie zmluvných vzťahov počas trvania dočasnej ochrany.

Pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany:

  • vypovedať zmluvu
  • odstúpiť od zmluvy
  • odoprieť plnenie zo zmluvy.

Zákon súčasne upravuje výnimky, kedy uvedené obmedzenia neplatia a ukončenie zmluvných vzťahov stále možné je. Ide o prípady ak:

  • druhá zmluvná strana by ohrozila prevádzkovanie svojho podniku,
  • ide o plnenie, ktoré nie je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,
  • ide o omeškanie s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa poskytlo po poskytnutí dočasnej ochrany,
  • v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je podnikateľ oprávnený požadovať od druhej zmluvnej strany vykonanie príkazov na platby do určitej sumy aj keď na to nemá dostatočné prostriedky na účte.

Zmluvný partner podnikateľa pod dočasnou ochranou má teda obmedzené možnosti ukončiť ich vzájomný zmluvný vzťah. V prípade súdneho sporu bude musieť preukázať splnenie niektorej zo zákonných výnimiek pre ukončenie zmluvy resp. odopretie plnenia.

Pre úplnosť  je  tiež nutné uviesť, že poskytnutie dočasnej ochrany nie je prekážkou ukončenia zmluvy alebo odopretia plnenia zo zmluvy z iných dôvodov ako je omeškanie podnikateľa.

Je potrebné ešte uviesť, že podnikateľ pod dočasnou ochranou, je oprávnený uhrádzať záväzky, ktoré vznikli po poskytnutí ochrany a súvisia s bežnou podnikateľskou činnosťou alebo sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku,  pred skôr splatnými záväzkami. Tieto záväzky je podnikateľ povinný uhrádzať prednostne veriteľom, ktorí nie sú spriaznenými veriteľmi.

Autori: JUDr. Rastislav Masnyk & JUDr. Ivana Vaculčiaková