Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ - 2. časť

Published by: JUDr. Rastislav Masnyk, JUDr. Ivana Vaculčiaková, 29.04.2024

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ - 2. časť

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ - 2. časť

Členské štáty majú zabezpečiť, aby ich príslušné orgány zriadili aspoň jedno regulované experimentálne prostredie pre AI na vnútroštátnej úrovni. Pokuty sú stanovené až do výšky 7 percent obratu spoločnosti resp. až do výšky 35 miliónov eur.

V našom predchádzajúcom príspevku sme sa venovali dohode Európskeho parlamentu a Rady o Akte o umelej inteligencii (AI). Poukázali sme na to, že nové pravidlá budú stanovovať povinnosti v závislosti od úrovne rizika vyplývajúceho z AI. Rozlišované sú zakázané praktiky v oblasti AI a vysokorizikové systémy AI. Zavádza sa povinnosť transparentnosti pre určité systémy AI.

Keďže Akt o umelej inteligencii bol 13. marca 2024 Európskym parlamentom schválený, poukazujeme na dôležité pravidlá zakotvené týmto Aktom.

„Systém AI“ je strojový systém dizajnovaný na prevádzku s rôznymi úrovňami samostatnosti, ktorý môže po nasadení prejavovať adaptabilitu, ktorý pre explicitné alebo implicitné ciele odvodzuje zo vstupov spôsob generovania výstupov (predpovede, obsah, odporúčania alebo rozhodnutia), ktoré môžu ovplyvniť fyzické alebo virtuálne prostredie.

„Model AI na všeobecné účely“ je model AI trénovaný veľkým množstvom údajov s použitím samokontroly, ktorý má všeobecnú povahu, je schopný kompetentne vykonávať širokú škálu úloh a ktorý možno integrovať do rôznych nadväzujúcich systémov alebo aplikácií.

Opatrenia na podporu inovácií

Členské štáty majú zabezpečiť, aby ich príslušné orgány zriadili aspoň jedno regulované experimentálne prostredie pre AI na vnútroštátnej úrovni. Regulované experimentálne prostredie pre AI má poskytnúť  kontrolovaný priestor, ktorý podporuje inováciu a uľahčovať vývoj, trénovanie, testovanie a validáciu inovačných systémov AI pred ich uvedením na trh. Takéto regulované experimentálne prostredie môžu zahŕňať aj testovanie v reálnych podmienkach, pri ktorom sa však zaistí dohľad.

Európsky úrad pre umelú inteligenciu

Rozhodnutím Komisie bol zriadený aj Európsky úrad pre umelú inteligenciu, ktorý dohliada na presadzovanie a vykonávanie Aktu spolu s členskými štátmi. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom technológie AI rešpektujú ľudskú dôstojnosť a práva a budovať dôveru v AI.

Sankcie

Akt zavádza niekoľko úrovní pokút v závislosti od porušenia jednotlivých povinností. Pokuty sú stanovené až do výšky 7 percent celosvetového obratu resp. až do výšky 35 miliónov eur.

Účinnosť Aktu o umelej inteligencii

Pokiaľ ide o účinnosť Aktu je stanovená rôzne pre jednotlivé systémy, napr. 6 mesiacov od nadobudnutia platnosti pre zakázané systémy a 24 resp. 36 mesiacov pre vysokorizikové systémy.