Szolgáltatások

Naša advokátska kancelária ponúka právnu pomoc najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • právo obchodných spoločností, vytváranie a komplexná správa akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností, združení, atď.
 • obchodné právo, právo obchodných zmlúv
 • pracovné právo vrátane kolektívneho vyjednávania
 • stavebné právo, územné , stavebné a kolaudačné povolenia
 • finančné nástroje - zmenky, šeky, dlhopisy, atď.
 • právo cenných papierov
 • právo duševného vlastníctva vrátane ochrany obchodného tajomstva, patentov, ochranných známok, autorského práva, dizajnov, licencií atď.
 • právo hospodárskej súťaže, zmluvy obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužitie dominantného postavenia, koncentrácie, oznámenia Protimonopolnému úradu
 • nekalé obchodné praktiky
 • právo nehnuteľností, investície „greenfield“ aj „brownfield“ , vyvlastnenie
 • právo životného prostredia, dôsledky a zodpovednosť za znečistenie
 • obchodné spory vrátane zastupovania v konaní pred Najvyšším súdom a Ústavným súdom
 • rozhodcovské konanie v obchodných sporoch na Slovensku a v zahraničí
 • konkurzné a reštrukturalizačné / vyrovnacie konanie, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, nadobudnutie majetku dlžníka
 • štátna pomoc
 • problematika WTO (antidumping, ochranné opatrenia pri dovoze)
 • poradenské služby pre konateľov, členov predstavenstva a členov dozornej rady, výkonných riaditeľov a generálnych riaditeľov
 • právne predpisy orgánov samosprávy - obce, samosprávne kraje
 • ekonomická kriminalita (kriminalita tzv. „bielych golierov“), vymáhanie náhrady škody

Spolu s našimi partnermi poskytujeme služby aj v oblasti daní a daňového konania